Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia:
Vymedzenie základných pojmov:
predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu http://www.biosport.sk - Gaudio, s.r.o., Priečna 1567/36, 924 01 Galanta, IČO: 45 613 591, IČ DPH: SK2023057344
kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
 
2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy, objednávka
Vyplnením a odoslaním objednávkového formulára zákazník potvrdzuje záväznosť objednávky a zároveň súhlasí s týmito obchodnými podmienkami. Na základe objednávky tak vzniká kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim.
Potvrdenie každej objednávky (e-mailom, príp. telefonicky) predávajúci uskutoční najneskôr do 2 pracovných dní od prijatia objednávky od kupujúceho. Kupujúci bude oboznámený aj o odoslaní objednávky – e-mail, telefonická alebo SMS informácia potvrdzujúca odoslanie tovaru.
 
3. Povinnosti predávajúceho
§ povinnosť vybaviť záväznú objednávku, odoslať tovar na adresu kupujúceho v dohodnutom čase a za vopred stanovenú cenu
§ právo zrušiť objednávku, ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (spotrebiteľ neodpovedá na e-maily alebo telefonáty), tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa pre daný tovar. Ak sa tak stane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.
 
4. Práva povinnosti kupujúceho
§ povinnosť uviesť presné a úplné všetky potrebné údaje pri zadávaní objednávky
§ povinnosť prevziať objednaný tovar a zaplatiť vopred určenú celkovú cenu (vrátene doručovateľských poplatkov) pred dodaním tovaru alebo pri jeho prevzatí
§ právo zrušiť objednávku bez poplatku a bez udania dôvodu kedykoľvek predtým než bola záväzne potvrdená predávajúcim
§ právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru (tovar musí byť neporušený, nepoužívaný a so všetkými spotrebiteľskými značkami /neporušené visačky, etikety/
 
5. Dodacie a platobné podmienky
Dodacie a platobné podmienky sú uvedené v kolónke Dodanie a platba.
Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.
 
6. Reklamácia tovaru
Všetky reklamácie sú vybavované na základe reklamačného poriadku uvedeného na tejto stránke a v súlade s platnou legislatívou SR.
7. Ochrana osobných údajov
Osobné údaje sú považované za dôverné informácie, slúžia výlučne pre potreby predávajúceho a preto v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretím osobám alebo inak využívané.
 
8. Závarečné ustanovenia
Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a je s nimi oboznámený. Náležitosti a podmienky, ktoré nie sú uvedené v týchto obchodných podmienkach, sa riadia Občianskym zákonníkom a ostatnými právnymi predpismi /zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov/.
 
Tieto obchodné podmienky platia od 1.12.2011.